Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 zł brutto     Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
Zaawansowane wyszukiwanie
 
 H&R

. . . . .

Informacje dla kupującego.

Poniższa informacja wynika z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
która reguluje relacje między Konsumentem i Sprzedającym i nakłada na Sprzedającego obowiązki informacyjne 
przedstawione poniżej a na Kupującego obowiązek zapoznania się z opisanymi zasadami przed zawarciem transakcji.
Konsument podejmując dalsze czynności w tym zapłatę za zamówione produkty potwierdza zapoznanie się z treścią opisu
prezentowanych produktów oraz zaznajomienie się ze zrozumieniem i akceptację regulaminu 
a także  poniższych informacji dla Kupującego, w tym zasad zwrotów i reklamacji. 
Nie dotyczy obrotu między firmami zaksięgowanego Fakturą VAT.

Sprzedawca JTNG , ul. Brzezińska 1/3 92-103 Łódź prowadzi działalność wpisaną przez Prezydent Miasta Łodzi 
w Referacie Handlu Usług i Rolnictwa UMŁ do Ewidencji Działalności Gospodarczej dnia 17.01.1995 
i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
ceidg.gov.pl - NIP 7291012447

Sprzedaż odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i językiem obowiązującym jest wyłącznie język polski.


Pozostałe informacje które powinien poznać konsument przed dokonaniem zakupu i które akceptuje poprzez dokonanie wpłaty i przyjęcie dokumentu zakupu:
- Cechy świadczenia,  dokładny opis zakupionego przedmiotu kupujący poznał przed złożeniem zamówienia
- Kontakt ze sprzedającym na adres JTNG ul. Brzezińska 1/3 92-103 Łódź lub e-mail firma@jedrasik.pl 
NIE UZNAJE SIĘ ZA WIĄŻĄCE JAKICHKOLWIEK FORM KONTAKTU POZA PODANYMI 
W TYM NIE SĄ WŁAŚCIWE ANI WIĄŻĄCE CZYNNOŚCI W POSTACI ROZMOWY TELEFONICZNEJ
- Koszty zakupu, i transportu przedstawione w opisie produktu i w informacji po złożeniu zamówienia
- Sposób i termin zgodnie z wybranym w opisie , przedpłacony , nie oferujemy sprzedaży za pobraniem , zaliczeniem
- podstawą do realizacji zobowiązań gwarancyjnych jest podstemplowany oryginał dokumentu zakupu ,
paragon lub faktura. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie ,  kupujący jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić sprzedawcę w celu uzyskania duplikatu.
- Czas trwania umowy zależnie od przedmiotu reguluje szczegółowo Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.

W przesyłce znajduje się dokument sprzedaży. Jego załączenie należy sprawdzić niezwłocznie po doręczeniu przesyłki,
nie później niż w dniu doręczenia. Paragon jest podstawą do zwrotu, reklamacji i innych roszczeń. 
Przyjęcie dokumentu sprzedaży jest potwierdzeniem otrzymania i zapoznania się z informacjami dla kupującego oraz ich akceptacją - tekst wdrukowany w dokument sprzedaży.
Stwierdzenie i zgłoszenie braku dokumentu sprzedaży później niż w dniu doręczenia uznawane jest za zagubienie go przez
konsumenta , wydanie duplikatu elektronicznego - koszt 10 PLN + VAT.
Zgłoszenie braku lub utraty dokumentu sprzedaży należy przesłać na adres e-mail firma@jedrasik.pl wpisując w tytule:
BRAK DOKUMENTU SPRZEDAŻY - imię nazwisko odbiorcy ( konsumenta zamawiającego). 
NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZGŁOSZENIA W INNEJ FORMIE W TYM TELEFONICZNEJ.  


Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem 
JTNG , ul. Brzezińska 1/3 92-103 Łódź.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego przedmiotu i przedstawienie dokumentu nabycia.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer rachunku bankowego Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Podstawą do zwrotu i reklamacji nie może być uszkodzenie transportowe w drodze do Konsumenta i w drodze powrotnej do Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad 
mogących wynikać z uszkodzeń w transporcie Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę 
niezwłocznie po doręczeniu przesyłki i nie później niż w ciągu 2 godzin od doręczenia. 
Odbiorca  przesyłki sporządza z operatorem doręczającym przesyłkę stosowny protokół niezależnie od stwierdzenia wstępnego o tym z czyjej winy nastąpiło uszkodzenie transportowe.
Zgłaszanie uszkodzeń o charakterze transportowym w terminie inny niż dzień doręczenia nie będą rozpatrywane.
Przesyłki nadawane do Konsumenta są ubezpieczone . Zwrot do Sprzedawcy możliwy jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta ,przesyłką ubezpieczoną ( nie jest nią na przykład list polecony).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z Konsumentem bez podania przyczyny.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, 
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny , o ile przedmiot lub jego opakowanie handlowe nie zostały uszkodzone przez Konsumenta lub w transporcie
i o ile przedmiot nie był używany , eksploatowany, montowany lub modyfikowany przez Konsumenta oraz nie uległ awarii kwalifikującej go do roszczeń gwarancyjnych. 
Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
dostarczając je SKUTECZNIE na adres JTNG ul. Brzezińska 1/3 92-103 Łódź / e-mail firma@jedrasik.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu producenta umożliwiającym wprowadzenie do ponownego obrotu na adres JTNG ul. Brzezińska 1/3 92-103 Łódź
Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego odstępującego od zawartej Umowy płatności w terminie ustawowym 14 dni.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy  
……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Numer dokumentu Sprzedaży
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Numer konta bankowego na który ma zostać dokonany zwrot zapłaty …………………………………….…………………………………….…………………………………….
Data ………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis na w wersji papierowej 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
Zwracany towar należy dostarczyć do sprzedawcy do 14 dni od odstąpienia od umowy 
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu handlowym, przesyłką ubezpieczoną ( nie jest nią na przykład list polecony).
Uszkodzenie opakowania producenta lub inne pogorszenie stanu przedmiotu zgodnie z ustawą , jeśli uniemożliwia wprowadzenie do ponownego obrotu jako towar pełnowartościowy
zostanie uznane za pomniejszenie wartości a sprzedawca wypłaci kwotę pomniejszoną zależnie od wartości sprzedaży
w licytacji od 1 PLN jako towar niepełnowartościowy.
Za „termin” przyjmuje się datę wpłynięcia oświadczenia / przesyłki do Sprzedawcy. 
Zwrot wpłaty następuje w terminie 14 dni od skutecznego dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
i tylko po dostarczeniu zwracanego przedmiotu do sprzedawcy. 
Sprzedawca stosuje wyłącznie terminy określone w Ustawie , zastrzega sobie automatyczne odrzucenie procedur 
w przypadku niedotrzymania terminów przez Konsumenta oraz oświadcza, że ponaglenia o przyspieszenie lub zmianę procedur ustawowych nie będą uwzględniane. 
Sprzedający zastrzega, że w przypadku odstąpienia od umowy , odmówi każdorazowo wznowienia lub zawarcia kolejnej umowy z Konsumentem lub innym podmiotem z nim powiązanym 
i odmawia udzielania dalszych wyjaśnień czy wykonywania czynności ustawowych i innych związanych z osobą Konsumenta, który rozwiązał umowę. 
Przewidywana jest WYŁĄCZNIE PROCEDURA OKREŚLONA W USTAWIE REALIZOWANA PRZEZ KONSUMENTA SAMODZIELNIE 
ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM O AKCEPTACJI I ZROZUMIENIU ZASAD SPRZEDAŻY I ZWROTÓW 
ZŁOŻONYM W POSTACI ZAPŁATY ZA PRZEDMIOT I PRZYJĘCIA DOKUMENTU ZAKUPU 
NA KTÓRYM TAKIE OŚWIADCZENIE ZAWARTE JEST W FORMIE PISEMNEJ.Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 

odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i 

które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca 

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie 

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  

połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a 

których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 

przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 

jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż 

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w  

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, 

gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło  

się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o 

utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie 

dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. . . . . . . 
AUDI
BMW
CHEVROLET
DACIA
FIAT
FORD
FORD USA
HONDA
JAGUAR
KIA
LANDROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
części zamienne do zestawów H&R
 

 KONTAKT i informacje dla kupującego
 CENNIK
 KATALOG ONLINE
 KATALOGI PDF
 H&R
 sprężyny obniżające
 H&R
 zawieszenia bez regulacji Cup-Kit Sport
 H&R
 zawieszenia bez regulacji Cup-Kit Komfort
 H&R
 zawieszenia gwintowane MONO
 H&R
 zawieszenia gwintowane TWIN
 H&R
 wzmocnione stabilizatory skrętu przechyłu
 H&R
 Trak+ podkładki dystansowe
 H&R
 Triple C śruby do regulacji geometrii
 H&R
 ETS - moduły do obniżania zawieszeń samochodów z elektroniczną kontrolą zawieszenia
 

zestaw podkładek dystansowych ABE - bmw F10 F11 - 2x15mm + śruby H&R 75726-15 / B75726-15


------------------------
Pokaż wszystkie

 

dacia duster `10- sprężyny podwyższające +30mm H&R 28935


------------------------
Pokaż wszystkie

 

H&R zawieszenia sportowe , sprężyny obniżające , amortyzatory , zawieszenia gwintowane , dystanse